crosetat

Croseta Divit Shilp, rasina, roz, 17,8 x 0,65 cm 20%
Croseta Divit Shilp, lemn, natur, 17,8 x 0,7 cm 20%